Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

114 سوره قرآن کریم و خواص و آثار آن (قسمت اول)

1- فاتحه :

مال وثروت - آرام بخش درد ها - کلید بهبودی - برآورده شدن حاجات - درمان بیماری ها - بخشش گناهان - راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط - بخشایش گناهان پدر و مادر

2- بقره :

دوری از شیطان - ایجاد برکت - رفع سحر - شفای دردها - زیاد شدن روزی

3- آل عمران:

درود فرشتگان - رفع آتش دوزخ - پر بار شدن درخت - سهولت زایمان - رفع دیون - آسان شدن مشکلات - ازدیاد روزی

4- نساء :

پاداش الهی - حکم صدقه - رهایی از فشار قبر

5- مائده :

استقامت در توحید - اعطای حسنات - بخشش گناهان

6- انعام :

رفع بیماری - ستایش فرشتگان تا روز قیامت - استجابت حاجات - نرفتن به دوزخ - محافظت فرشتگان از او - رفع ما لیخولیا - دفع بلایا

7- اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت - همنشینی با حضرت آدم - مقابله با درندگان و دشمنان

8- انفال :

محافظت از نفاق - شرمندگی دشمنان - شفاعت پیامبر در روز قیامت - محافظت در برابر تعدی - پیروزی در جنگ ها - درود فرشتگان - بخشندگی گناهان - ارتقای مقام

9- توبه :

جلوگیری از نفاق - محافظت از دستبرد دزدان - محافظت از آتش - اعطای حسنات - رفع جهل - تقرب به خدا - رفع پیری - آشکار شدن عیوب - اعتراف دزد

10- یونس :

درمان درد پهلو، درد پا و ساق - شناسایی سارق

11- هود :

اعطای حسنات - رستگاری روز قیامت - بر انگیخته شدن در گروه پیامبران - بخشوده شدن گتاهان - استعانات از خداوند - پیروزی بر دشمنان - بیمناک شدن دشمنان از او - مقام شهید یافتن در روز قیامت

12- یوسف :

چهره زیبا یافتن - رفع هراس - صالح شدن - آسان شدن سختی مرگ - مقاوم شدن در برابر چشم زخم - یافتن قدرت و مکنت - برآورده شدن حاجات

13- رعد:

رهایی ازصاعقه - ورود به بهشت - شفیع شدن برای خانواده - کمک به انقلاب علیه ظالمان - اعطای حسنات - استقامت در روز قیامت

14- ابراهیم :

رفع فقر وجنون ومصیبت - جلوگیری از گریه و وحشت کودک - گرفته شدن ازشیر مادر - اعطای حسنات - رفع ناراحتی کودکان

15- حجر:

اعطای حسنات - رفع فقر و جنون و مصیبت - ازدیاد شیر زنان - ازدیاد رزق - حسن خرید و فروش

16- نحل:

عدم پرداخت تاوان - رفع هفتاد نوع بلا - استقرار در بهشت - ثمره دادن درختان - منقرض نمودن دشمنان - عدم بازخواست در روز قیامت

17- اسراء :

شاهد ظهور حضرت قائم شدن  - خطا نرفتن تیر - به سخن آمدن کودک - قابل فهم شدن سختیها

18- کهف:

بیدار شدن به موقع از خواب - شهید از دنیا رفتن - بخشوده شدن گناهان - نورانی شدن - رفع تنگ دستی - امان یافتن از آزار - دور شدن آفات - قرار گرفتن در بهشت - کفاره شدن بر گناهان

19- مریم:

به دست آوردن ثروت و فرزند - اصحاب عیسی شدن در قیامت - شوکت سلیمان یافتن درقیامت - اعطا حسنات - خواب های خوش دیدن - جلوگیری از دستبرد دزدان - رفع ترس - خیر و برکت درخانه - دور شدن حوادث ناگوار از خانه

20- طه:

پاداش در آن دنیا - ثواب مهاجرین وانصار را یافتن - ایجاد صلح - حفاظت در مقابل زورمداران - اجابت خاسته ها - خواستگار یافتن دختر - آسان شدن ازدواج

21- انبیا:

دیدن عجایب در خواب - رفع بی خوابی

22- حج:

تشرف به مکه - اهدای حسنات - سقوط حاکم ستمگر

23- مومنون:

عاقبت به خیر شدن - به بهشت رفتن - تنفر از شراب

24- نور:

بیمه شدن جان و دارایی و زنان -آمریزیده شدن - اعطای حسنات

25- فرقان:

رهایی ازعذاب دوزخ - محاسبه نشدن - رفتن به بهشت - مردن حیوان مورد نظر - عدم اتمام معاملات

26- شعرا:

اولیای خداوند شدن - دچار مشکل نشدن - رفتن به بهشت - اعطای حسنات - خواننده ی کتب الهی شدن - شفا از بیماریها - دستیابی به گنج - در امان ماندن از درد آتش و سیل - سخت آمدن طلاق بر زن

27- نمل:

اعطای حسنات - در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی

28- قصص:

اعطای حسنات - شهادت به راستگویی - رفع درد ها وبیماری ها - رفع شکم درد ودرد طهال وکبد

29- عنکبوت :

رفع گناهان - اعطای حسنات - رفع بیماری ها و دردها - شادابی قلب - خوش خوابیدن

30- روم:

اعطای حسنات - یافتن گمشده - بیمار کردن دشمن

31- لقمان :

حفاظت از شیطان - همنشینی با لقمان در قیامت - اعطای حسنات - رفع بیماری ها ودردها قطع خونریزی بدن - رفع بیماری درد و رنج

32- سجده:

داده شدن نامه عمل به دست راست - عدم بازخواست در روز قیامت - همنشینی با پیامبر و خاندانش در روز قیامت - ثواب راز ونیاز شب قدر - رفع بیماری تب - درمان سر درد ودرد مفاصل - درمان تب سه روزه

33- احزاب:

قرار گرفتن کنار پیامبر در روز قیامت - درامان بودن قبر - افزایش خواستگاران

34- سباء:

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند - کسب خیرات در دنیا و آخرت - داشتن همنشین سالم در روز قیامت - دور شدن حیوانات و حشرات - بری شدن از ترس

35- فاطر:

ورود به بهشت - منکوب کردن مخالفین - رفع بیماری سردرد - جلوگیری از تخریب هنگام زلزله

36- یاسین:

افزایش رزق وروزی - حفاظت شدن در برابر خطرات و شیطان و آفت ها - ورود به بهشت - غسل به دستان فرشتگان - مصونیت از فشار قبر - نورانیت - همراهی فرشتگان در پل صراط - مقام بالا نزد خداوند - ایستادن درکنار پیامبران - شفاعت شدن - بازخواست نشدن - همنشینی با پیامبر(ص) - اعطای حسنات - مصون بودن در برابر فقر و بدهی و ویرانی و بلا و جنون و جزام و وسواس و... - تخفیف وحشت قبر - آمرزش و خشنودی خداوند - ثواب دوازده بار تلاوت قرآن - تقویت حافظه - پیروزی در مناظرات - مصونیت در برابر چشم زخم و حسادت و جن و انس و جنون و حشرات - ازدیاد شیر در زنان

37- صافات :

تسهیل مرگ - مصون بودن در برابر آفات و بلایا - ازدیاد رزق - حفاظت از گزند شیطان - مبعوث شدن با شهیدان - اعطای حسنات - دیدن جنیان و عدم آسیب از آنان - آرامش از اضطراب

38- ص :

اعطای خیرات در دنیا و آخرت - ورود به بهشت - جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره - آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی

39- زمر :

شرف و بزرگی در دنیا و آخرت - مورد احترام واقع شدن - حرمت آتش دوزخ بر او - ورود به بهشت - کسب سلام پیامبران و صدیقان - آمرزیده شدن - مورد ثنا و تشکر واقع شدن

40- غافر :

بخشایش گناهان - کسب تقوا - خیر در آخرت - خرم شدن باغ - خیر و برکت مغازه - شفای مالیخولیا - درمان دمل - رفع بیماری وحشت زدگی - التیام دل درد - درمان بی هوشی و غش - درمان دردطحال

41- فصلت :

نورانیت در روز قیامت قیامت - سعادت در زندگی دنیوی - اعطای حسنات درمان درد قلب - درمان چشم درد

42- شوری :

نورانیت در روز قیامت - ورود به بهشت - رفع چشم درد - درود فرشتگا ن بر او - در امان بودن از گزند مردم - رفع خطرات سفر

43- زحزف:

مصون بودن از گزند حیوانات زمین و فشار قبر - ورود به بهشت - عدم احتیاج به دارو - رفع مرض صرع

44- دخان:

سهولت محاسبه در روز قیامت - پاداش آزاد کردن صد هزار فرد گرفتار - بخشیدن گناهان - رهایی از نیرنگ شیطان - خوابهای نیکو دیدن - رفع بیماری سر درد - ازدیاد ثروت - رونق تجارت - رهایی از گزند حاکم - محبوبیت نزد مردم - رفع بیماری یبوست

45- جاثیه:

ندیدن آتش جهنم و نشنیدن صدا وصیحه ی آن - همراهی حضرت محمد - ازبین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت - پوشیده شدن زشتیها - در امان ماندن از قدرت زورمندان - محترم شدن نزد مردم - در امان ماندن از فتنه گران - نگهدار کودک

46- احقاف :

در دنیا دچار وحشت نشدن - در امان ماندن روز قیامت - به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته  و ده گناه بخشوده و ده مرتبه بر مقام او افزوده میشود - جسمی قوی یافتن - سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه - آرامش یافتن از زمان کودکی - محبوب شدن نزد مردم -  شنیده ها را درک کردن - تسکین و درمان بیماری ها

47- محّمد :

هرگز مشرک نگردد - شک به دین راه نیابد - فقیر نشدن - نترسیدن از حاکم - مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ - هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند - همراهی فرشتگان - در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن - پس از برانگیخته شدن صورت پیامبر را دیدن - سیراب شدن از نهرهای بهشتی - مصون ماندن از امور ناپسند و بیماری ها - دوری جنیان از وی

48- فتح:

بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک - ورود به بهشت - مصون ماندن ازدزدان - پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم - تقویت حافظه - کسب خیرو برکت - رفع بیماری هراس - در امان ماندن از غرق شدن

49- حجرات:

در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن - اعطای حسنات - در امان بودن از وحشت جنگ - باز شدن درهای خیر و برکت - پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن - مصون ماندن از ترس - فزونی یافتن شیر مادر

50- ق:

ازدیاد روزی - مثبت شدن نامه ی اعمال - سهولت مرگ - درمان صرع - ازدیاد شیر مادر

51- ذاریات :

سامان یافتن زندگی - ازدیاد روزی - روشن شدن قبر - اعطای حسنات - رفع درد درون - سهولت زایمان - آسان شدن مرگ

52- طور :

اعطای خیر و برکت - دور شدن از عذاب الهی - رسیدن به بهشت - ازادی اسیر و زندانی - خوشایندی سفر - بهبودی عقرب گزیدگی

53- نجم:

زنگی با اوصاف نیک - بخشایش گناهان - اعطای حسنات - شجاعت در برابر زورمندان - جلب احترام حاکم - شجاعت در برابر شیاطین

54- قمر :

رسیدن به بهشت - روسفیدی در قیامت - محبوبیت میان مردم - سهل شدن امور مشکل

55- الرحمن :

شفاعت کردن در روز قیامت - شهید محسوب شدن - آسان شدن مشکلات - شفای چشم درد - امنیت یافتن - سهل شدن امور مشکل - رفع بیماری و آفات از خانه

56- واقعه :

عزت در میان مردم - رفع بیماری و بدبختی و فقر - همنشینی با حضرت علی علیه السلام - نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند - خیر و برکت خانه - پیروزی و ثروت و موفقیت - بخشش گناهان - سهولت احتضار

57- حدید :

عدم عذاب در دنیا - رفع بلایا - درک ظهور حضرت قائم علیه السلام - نعمت بهشت - آزادی زندانی - مصونیت در جنگ - التیام درد

58- مجادله:

تسکین درد - حفظ دفینه - آرامش بیمار - مصونیت از حوادث ناگوار - رفع آفات از حبوبات

59- حشر:

درود فرستادن کاینات به او - در حکم شهید قرار گرفتن - مصون شدن از بلایا - اجابت خواسته ها - آسان شدن مشکلات - تقویت حا فظه

60- ممتحنه:

دفع فقر - نورانیت دیدگان - رفع جنون - درود فرشتگان - در حکم شهید قرار گرفتن - شفاعت شدن - درمان بیماری طحال - آسودگی در زندگی

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشارکت مردمي

تا کنون تعداد 1193 نفر از فرشته هاي کوچولو در قالب 1682 پرونده با مبلغ اهدایی 78,340,000تومان ماهیانه، تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته اند.


شماره پیامک:50002300
شماره حساب:
3449344934نزد بانک ملت
شماره کارت:

6104337770021002

 

پرداخت خیریه


براي پرداخت خيريه کليک کنيد

ما را دنبال کنید

 

حامیان

نماد اعتماد

عضویت