هر کار خیری که توانستی انجام بده، تو که چیزی را از دست نمی دهی، چرا که تو نمی دانی کدام عمل است که خدای بزرگ تو را بخاطر آن خواهد بخشید.

🔹در موقعیت هر کار خیری قرار گرفتی، آن را انجام بده…

🔸هر کار خیری که دیدی، انجامش بده…

🔹اگر جعبه ای را در راه یافتی که باعث اذیت دیگران می شود آن را کنار بگذار…

🔸با کسی مواجه شده ای که گرفتاری دارد، گرفتاری اش را برطرف کن…

🔹با فردی مواجه شدی که خواهان میانجی گری توست، میانجی گری کن…