الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : صدیقه دولت کردستانی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09135329346
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - شمزان جهاد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکنی با زیر بنای 45 متر دارای دو اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/06/07
نام همسر : حسین
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1394/06/24
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1388/11/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980145967
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیر حسین جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1394/04/24
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980252305
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : یکساله
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سعید حسن جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1387/01/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980115715
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : زهرا جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1378/10/16
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 270 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :
سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

زیر خط فقر

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر