الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فرشته آساگلمرادی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 0913639950
تلفن ثابت : 03443390642
آدرس محل سکونت : کرمان- قلع گنج - اردوگاه - چاه دادخداد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

2 باب اتاق بنیاد مسکنی

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1354/07/01
نام همسر : مراد مهرگان زاده
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 2023/12/01
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری عروقی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عرفان مهرگان زاده
تاریخ تولد : 1390/09/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980180096
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -- 5 ساله
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عمران مهرگان زاده
تاریخ تولد : 1385/09/26
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980087551
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : مینا مهرگان زاده
تاریخ تولد : 1375/10/10
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : مهران مهرگان زاده
تاریخ تولد : 1375/05/15
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم دبیرستان
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 270 هزارتومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه مبلغ 270 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 100هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر