الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مهربان خانچه
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09137976378
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای شریک آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

_

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1348/01/02
نام همسر : گل محمد
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1391/06/25
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مریم مهدی زاده لورک
تاریخ تولد : 1386/09/10
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980109545
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : امیرحسین مهدی زاده لورک
تاریخ تولد : 1381/12/05
نسبت : فرزند
تحصیلات : هشتم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : پریسا مهدی زاده لورک
تاریخ تولد : 1379/08/20
نسبت : فرزند
تحصیلات : اول دبیرستان
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : آسیه مهدی زاده لورک
تاریخ تولد : 1374/03/15
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 270 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد خانواده مستمری کمیته امداد و یارانه به مبلغ 270 هزار تومان دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

هنرهای دستی

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

درمان بیماری دختر خانواده به نام پریسا.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

بیماری دختر خانوداه به نام پریسا.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر