الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : نازی مریوزاده
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09135403629
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - مزرعه
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

45 متری نیمه ساخت. تعمیرات داخلی صورت نگرفته و دارای دو باب اتاق می باشد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1359/06/01
نام همسر : انور بریو
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2024/04/20
علت و توضیحات فوت همسر :

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سهیلا بریو
تاریخ تولد : 1384/08/11
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980060831
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 1
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نازیلا بریو
تاریخ تولد : 1387/04/10
شماره ملی/گذرنامه/کارت :
نسبت : خواهر
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فاطمه بریو
تاریخ تولد : 1380/09/07
نسبت : خواهر
تحصیلات : سوم راهنمایی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی :
تاریخ تولد : //
نسبت :
تحصیلات :
شغل :


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مستمری کمیته امداد و مبلغ یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر