20 مورد از اعجازهاي عددي و رياضي قرآن که با استفاده از کامپيوتر تاکنون مشخص شده را در زير مشاهده نماييد :

1ـ کلمه (امام) به معناي رهبر و زمامدار الهي به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن کريم تکرار شده است که مطابق است با روايات نقل شده از پيامبر اسلام (ص) از طريق شيعه و سني مبني بر اينکه تعداد امامان بعد از ايشان 12 نفر مي باشند . براي نمونه يکي از آيات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره يس آ‌يه 12 مي باشد: «وکل شييء أحصيناه في امام مبين» و ما هر چيزي را در امام روشنگري جمع نموده ايم .

نام دوازده امام که جانشينان پيامبر (ص) مي با شند عبارتند : 1ـ امام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) 2ـ امام حسن (ع) 3ـ امام حسين (ع) که امام حسن و امام حسين عليهماالسلام برادر يکديگر مي باشند و هر دو فرزند امام اميرالمؤمنين (ع) مي باشند در حالي که بقيه امامان عليهم السلام نسبت به يکديگر نسبت پدر و پسر دارند 4ـ امام سجاد (ع) 5ـ امام محمد باقر (ع) 6ـ امام جعفر صادق (ع) 7ـ امام موسي کاظم(ع)8ـ امام رضا(ع) 9ـ امام جواد (ع) 10ـ امام هادي (ع) 11ـ امام حسن عسگري(ع) 12ـ امام مهدي (ع) که طبق اعتقادات مسلمانان او زنده و غيرقابل رؤيت و در همه جا حاضر است و روزي قدرت جهان را همراه حضرت عيسي (ع) بدست مي گيرد . براي اطلاع بيشتر رجوع کنيد به کتاب شريف و مقدس «اسرار آل محمد (ص) » نوشته شاگرد و سرباز فداکار امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام جناب سليم بن قيس هلالي .

2ـ کلمه (شهر) به معني ماه ، 12 بار در قرآن کريم تکرار شده است که مساوي تعداد ماههاي يکسال است .

3ـ کلمه (يوم) به معناي روز ، 365 بار در قرآن کريم تکرار شده است که مساوي تعداد روزهاي يکسال شمسي است .

4ـ کلمه (ساعه) 48 بار در قرآن کريم تکرار شده است که در 24 مورد قبل از آن يکي از حروف ذکر شده است و در 24 مورد ديگر قبل از آن حرفي وجود ندارد . بنابراين هر مورد را که در نظر بگيريم مطابق است با تعداد ساعات يک شبانه روز که 24 ساعت مي باشد .

5ـ کلمه (سجد) به معناي سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضي ، مضارع و امر) براي عاقلان 34 بار تکرار شده است که اين عدد برابر است با تعداد سجده هاي واجب روزانه ، چون روزانه 17 رکعت نماز واجب است و هر رکعت 2 سجده دارد .

6ـ کلمه (رجل) به معناي مرد مساوي کلمه (امراه) به معناي زن هر کدام 24 بار آمده است .

7ـ کلمه (ملائکه) به معناي فرشتگان و کلمه (شيطان) به معناي اهريمن و يا جن هر کدام 88 بار تکرار شده است .

8ـ کلمه (استعاذه) به معناي پناه بردن و کلمه (ابليس) به معناي شيطان هر کدام 11 بار به کار رفته است .

9ـ کلمه (آخرت) به معناي جهان آخرت و کلمه (دنيا) به معناي اين جهان هر کدام 115 بار تکرار شده است .

10ـ کلمه (الحسنات) به معناي خوبي ها و کلمه (سيئات) به معناي گناهان هر کدام 180 بار تکرار شده است .

11ـ کلمه (الحياه) به معناي زندگي وکلمه (الموت) به معناي مرگ هر کدام 145 بار تکرار شده است .

12ـ کلمه (ارسل) به معناي فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآن کريم تکرار شده است و نام 28 پيامبري که در قرآن از آنها نامي آورده شده است نيز مجموعاً 513 بار تکرار شده است .

13ـ کلمه (الرسل) به معناي پيامبران و کلمه (الناس) به معناي مردم هر کدام 368 بار تکرار شده است .

14ـ کلمه (الرغبه) به معناي ميل و کلمه (الرهبه) به معناي ترس هر کدام 8 بار تکرار شده است .

15ـ نام مبارک پيامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً 5 بار در قرآن امده است (4 بار محمد و 1 بار احمد) و کلمه صلوات که به معناي درود مي باشد و بيشتر براي درود فرستادن بر پيامبر و خاندان پيامبر استفاده مي شود نيز 5 بار در قرآن تکرار شده است .

16ـ کلمه (ايثار) به معناي گذشت و فداکاري و کلمه (شح) به معناي بخل و تنگ نظري هر کدام 5 بار تکرار شده است .

17ـ کلمه (سرور) به معناي شادي و کلمه (حزن) به معناي غم و اندوه هر کدام 4 بار تکرار شده است .

18ـ کلمه (الحر) به معناي گرما و کلمه (البرد) به معناي سرما هر کدام 4 بار تکرار شده است .

19ـ عبارت (حزب الله) به معناي ياران خداوند و عبارت (حزب الشيطان) به معناي ياران شيطان هر کدام 3 بار تکرار شده است .

20ـ در قرآن کريم به اينکه 300 سال شمسي دقيقاً برابر 309 سال تمام قمري است به صورت مستقيم اشاره شده است . اين مطلب وقتي مشخص شد که يکي از علماي دين يهود از حضرت امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) پرسيد : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را 309 ذکر سال کرده است در حالي که در حاشيه تورات ما اين مدت 300 سال نوشته شده است ؟ حضرت امير عليه السلام فرمودند : «سالهاي شما شمسي است ولي سالهاي ما قمري است» . جالب اينجاست که يکي از اساتيد رياضي اين محاسبات را انجام داده که خلاصه قابل فهم آن چنين است سال شمسي يهود 365 روز تمام بوده است . بنابراين 300 سال آنها مي شود روز 109500=365×300 در حالي که سال قمري برابر است با 354 روز و 8 ساعت و 48 دقيقه بنابراين 309 سال قمري برابر است با : روز 109500=]48 دقيقه و 8 ساعت و 354 روز[ ×309 پس معلوم شد که 300 سال شمسي يهود برابر است با 309 سال قمري نه يک روز کمتر نه بيشتر. اين در حالي است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقيقه و الي آخر تقسيم نشده بود . و حتي ساعت هنوز اختراع نشده بود . بنابراين حضور هر کلمه در قرآن در مکان خاص و به تعداد معين حادي پيام و مفهوم ويژه اي مي باشد که در حقيقت يک نوع از اعجاز و معجزه مي باشد . زيرا مجموعه آيات قرآن در مدت نسبتاً طولاني 23 سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهي در جنگ و گاهي در صلح ، گاهي در مکه و گاهي در شعب ابيطالب و محاصره گاهي در مدينه و گاهي در سفر و گاهي در شب و گاهي در روز بر پيامبر (ص) نازل مي شد و چنين نبود که پيامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابهاي مختلف مدتي در کتابخانه اي خلوت کند و از سر فرصت و فراغت و يا با رجوع به منابع مختلف کتابي بنويسد .

به اشتراک بگذارید