جزوه مهارتهای زندگی:این جزوه 29 صفحه ای شمامل معرفی همراه با تمرین مهارتهای مختلف زندگی بر اساس آموزه های هوش هیجانی می باشد.تمامی این صفحات قابل پرینت است.