توضیح دو نکته:
1) برای این طرح در دی ماه سال 97 به شکل رسمی فراخوان داده شد ولی موسسه آن را به طور آزمایشی از خرداد 96 شروع کرده بود زیرا برای ما سوالاتی در مورد آینده اجرای این طرح مخصوصا توان خانواده ها در نگهداری بز ها و میزان تلفات وجود داشت.

2) به دلیل اینکه فصل زاد و ولد بز اسفند و فروردین است و قیمتها در این برهه بالا می رود ما صبر کردیم و بعد از افول نسبی قیمتها خرید را انجام دادیم. به همین دلیل ارائه گزارش زمان بر شد.

 

آمار کلی پرورش دام جنوب کرمان

سال 1396سال 1397سال 1398
تعداد دام خریداری شده6 راس بز / 2 رأس گوسفند11 رأس بز57 رأس بز
تعداد دام متولد شده4 رأس12 رأس58 رأس
تعداد دام تلف شده1 رأس بز2 رأس بز8 بز بالغ و 14 بزغاله

 

آمار تفصیلی پرورش دام جنوب کرمان

نام سرپرست و فامیلی ایتام تحت تکفلتعداد و نوع دامهای تحویلی و تاریخقیمت خرید (تومان)محل سکونت شهر و روستامسؤل‌دامداری ایتام منطقهشرح وضعیت سال 96 و 97شرح وضعیت سال 98توضیحات
دادخدایی/ جشان2گوسفند(3/96)600000چاهدادخدا، کلاتکروهینا/حسنی (عبدالله پور)4 بره آوردند که یک بره نر بود فروخته شد به 310 تومان.نیمه نخست سال صاحب دو بره جدید شدند.گوسفنداصلی براثربیماری یک ماه پیش تلف شد.
پورکرمیان/مشیری زاده1 بز (دی96) 2بز (4/98)2400000چاهدادخدا، صولانروهینا/حسنی (عبدالله پور)صاحب دو بزغاله شدبز دوقلو مرده بدنیا آورد(علت زودتر ازموعدزایید)سال 98 دو بزغاله بمبلغ 2 میلیون از ایشان خریداری و به خودشان تحویل شد.
کلثوم هوشیاری/ نارویی3بز (10/98)4200000چاهدادخدا، صولانروهینا/حسنی (عبدالله پور)-یک بز دوقلوزاییده 1نر 1ماده 1بز دیگراحتمالا باردارشده
کرمی/ چاکری2بز (آذر96) 2بز(2/97) 1بزغاله نر (7/98)3800000قلعه گنج، تمگرانصالح صادقی (حیدری)صاحب 6 بزغاله شدندصاحب 9 بزغاله شدند.(5راس از بزهای اصلی) ؟ رأس بزغاله نر فروخته شدند و ؟ رأس ماده باقیمانده. بز نر که جهت باروری امانت دست این خانواده بود، سال 98 بمبلغ 1.6 میلیون جهت ذبح خریداری شد. بزغاله نر خرید سوم بصورت امانت و جهت تولید مثل
شهدوستی/ چمنی2بز (1/97) 1بز (7/98)2650000قلعه گنج - تمگرانصالح صادقی (حیدری)صاحب 3 بزغاله شدند.1نر2مادهدو بز غاله یک قلو آوردند.(1نارس 1نر) بز خرید آخر دو قلو آورد.(2ماده)بز خرید دوم بعلت مارگزیدگی تلف شد
ابراهیمی/بامری2 بز و 1گیسه(2/98)3600000قلعه گنج - تمگرانصالح صادقی (حیدری)-دو برغاله به دنیا آورده که یکی تلف شدسه بز و یک بزغاله تلف شدند. یک بزغاله باقیمانده است.
خواستگاری/زربخش4 بز (2/98)5.400.00قلعه گنج - تمگرانصالح صادقی (حیدری)-3بزغاله آوردند که یکی تلف شد. یک بزغاله نر و یک ماده مانده.یک بز نر است و بصورت امانت جهت باروری و یا قربانی در آینده.
حوری بازگیر/چمنی خرگوشی 2بز (1/97) 1 بز (4/98) چندقلوزا2550000قلعه گنج – تمگرانصالح صادقی (حیدری)بز اول:بززایید که یکی تلف و یکی فروخته شد بزدوم:1مادهبز دو قلو زایید1 ماده1نر یک بزهم زایید1ماده 1بز هم زایید بزغاله نر 2 بز از شهدوستی پس گرفته شد و به این خانواده داده شد
کریمی/رسولی1 بز (دی96)450000قلعه گنج- مرکزیصالح صادقی (صادقی)مهر 97 صاحب بزغاله نرشد. که طبق قرارداد این بزغاله به یتیم خواهد مانداصل دام تلف شد.
بنی اسدی1 بز (4/98)1500000قلعه گنج – گلدشت صالح صادقی (صادقی)-دوقلو آورده. 1نر1ماده
مرادی/ نارویی3 بز (4/98)4350000قلعه گنج– سورگ‌آبادصالح صادقی (صادقی)-یک بز باردار یک بز بزغاله نر زاییده باردارییک بز اگر دوقلو نیاورد، فروشنده شرط کرده که یک بزغاله بدهد.
جامگوهری3 بز (7/98)4950000قلعه گنج. حسن‌آبادصالح صادقی (صادقی)یک بز یک بزغاله آورده. بزدومی:1بزغاله بز سومی:2بزغاله2بزغاله تلف شدند2تامانده و سالم
مریم نوابی3 بز نا بالغ (10/98)3000000قلعه گنج. دولابصالح صادقی (فریده اباذر)نابالغ
توپالنیا/جعفری2بز(1بز و 1بزغاله شش ماه پیش) (آذر 97) 1بز (4/98)2700000قلعه گنج – سورگ‌آبادصالح صادقی (صمیمی/صادقی)3 مورد باردار. بز زاییده 1کهره آورده.بز لنگ هست که خود خانواده پیشنهاد معامله دادند بز و بزغاله گرفته شده از خانواده محمدی به ایشان واگذار شد.
کلثوم جهش/ ستایش جهش1 بز (1/97)460000رودبار- مختارآبادکریمی (جاویدان)تلف شد--
پروانه جاویدان/جاویدان3بز (1/10/98)4500000رودبار- قاسم‌آبادکریمی (جاویدان)-هر سه بدنیا آوردند که جمعا6متولدی که 4سالم ماندند یک بزغاله دوقلوی نر ماده زاییده.یک بز هردوقلو مرده بدنیا آورد.بز سوم کوچک هست که غیرمنتظره باردار و دوقلوی 1نر1ماده بدنیا آورد
زینب جاویدان/جاویدان2بز (1/10/98)3000000رودبار- قاسم‌آبادکریمی (جاویدان)-2قلو نر بدنیا آوردیک بز دوقلو نرزاییده. یک بز دیگه غیرآبستن هست
شناور/ ماری زاده1 بز (آذر 96)450000چاهدادخدا-مارزخانم شهدوست97 تلف شد-تلف شد
آمنه بخرد/ محمدی1بز و بزغاله (3/97)750000 قلعه گنج - سرتکصالح صادقی (صمیمی)بعد از 6 ماه بخاطر نداشتن شرایط نگهداری به خانواده دیگر(توپالنیا) واگذار شد-500 بابت نگهداری و افزایش قیمت 6 ماه واریز شد.(که هنوز واریز نشده)
فخریه بخرد/فلاحی1بز و بزغاله (3/97) 1بز (4/98)2500000 قلعه گنج - سرتکصالح صادقی (صمیمی)بزغاله متولد شده تلف شد بز دوم تلف شد.بز دوم بشرط دوقلوزایی خریداری شد.
چاکری / آزادی‌مهر3 بز (7/98)5100000قلعه‌گنج. روستای زرصالح صادقی (صمیمی)-هر3بز زایمان یک قلوکه حاصل 2ماده و 1نر
شمس‌الدینی2بز و 1بزغاله نر (7/98)4700000قلعه‌گنج. روستای زرصالح صادقی (صمیمی)-یک بز بارداربوده که زاییده یک نر یک ماده.ابز حاملهبزغاله نر یک میلیونی بصورت امانت و جهت تولید مثل
لالی رهجو/پاه نصیری3 بز نابالغ (10/98)3000000قلعه‌گنج. محمدآبادشمبوییصالح صادقی (صمیمی)---
چکین/ ببر بیان1 بز (6/96)350000بهزاد آخن (زهرا اباذر)قلعه‌گنج، چهلمنی2کهره سال96 2کهره سال97هر4تا نر وفروختهباردار ولی هنوز زایمان نکردهبدلیل نیاز مالی هرچهارتا بزغاله فروخته شده.
مریم بازمانده/سعیدی2بز و 2 بزغاله (1نر1ماده)(10/98)3600000جازموریان. چاهدشتخانم بویینگی-بز زاییده و یک بزغاله نر بدنیا آوردواکسیناسیون هم انجام داده
معصومه بامری/بامری1بز (10/98)1600000زهکلوتیعقوب بامری (مرضیه سابقی)--
سکینه اکبری/بامری چاه‌شاهی1بز و بزغاله (10/98)1850000زهکلوتیعقوب بامری (مرضیه سابقی)--
/فرسادنیا2بز و یک بزغاله (10/98)3450000زهکلوتیعقوب بامری (عذری سابقی)--
برسم پور/ سابقی نژاد، بوئینگی‌نژاد3 بز (6/98)4600000قلعه‌گنج- آهوانصالح صادقی (خانم ظفری)-دام کوچک دوقلو نارس همه تلف شدند/ یک بز دوقلو آورد که یک بزغاله تلف شد/ بز دیگر حامله
طالبی فر3 بز (6/98)4500000قلعه‌گنج- آهوان-گلوصالح صادقی (خانم ظفری)یک بز تلف شد. دو بز دیگر 3بزغاله آوردند1بز مرد و 1بز دزد برده.1بزغاله جدیدا بعلت اسهال تلف شد

 

تصاویر بعضی از دامها