از ابتدای شروع فعالیت موسسه در مناطق جنوب کرمان یکی از مسائلی که توجه ما را جلب کرد کثرت وجود بیماری در بین کودکان آن منطقه  بود. به نظر  می رسید که دو عامل عمده این موضوع تغذیه نا مناسب کودکان و کمبود بهداشت  باشد. برخی از خانه ها یا کپرهای  بچه های ایتام فاقد سرویس بهداشتی و حمام بود و این بسیار باعث تاسف ما شد. بنابر این تصمیم گرفتیم که با برخی خیرین صحبت کنیم و شروع به ساخت سروریس بهداشتی به همراه حمام برای ایتام بنماییم. هزینه ساخت هر سرویس بهداشتی و حمام 6 میلیون تومان (قبل از گرانی های اخیر) می شد و در حال حاضر ساخت هر سرویس بهداشتی و حمام 10 میلیون تومان می شود. و موسسه تا کنون با مشارکت برخی خیریه های منطقه  تعداد 16 سرویس بهداشتی و حمام برای ایتام در جنوب کرمان ساخته است.

1) خانواده ایتام زهرا، امیرحسین و نجمه .پ
نام سرپرست : فاطمه .گ
روستای سلمانیه قلعه گنج

 

2) سرویس جهت ایتام خانواده حنانه .ک
نام سرپرست: فاطمه .ک
روستای باغک قلعه گنج

 

3) سرویس بهداشتی مهدی .آ
نام سرپرست: راضیه .خ
روستای سورگ آباد قلعه گنج

 

4) سرویس جهت ایتام خانواده مهدی .ب
سرپرست: مهری .ص
منطقه تمگران قلعه گنج

 

5) تکمیل سرویس بهداشتی خانواده حسین و فاطمه .پ
نام سرپرست: حبیبه .پ
روستای گارو. رمشک.

 

6) سرویس بهداشتی خانواده یسنا، سدنا و امیرحافظ .ت
نام سرپرست: معصومه .ا
قلعه گنج. روستای کلات مالک.

 

7) سرویس بهداشتی خانواده زینب .چ
نام سرپرست: مهناز .د
روستای گلدشت علیا

 

8) سرویس بهداشتی خانواده علیرضا، علی اصغر و علی اکبر .پ
نام سرپرست: صغری .ر
روستای آهوان

 

9) سرویس بهداشتی خانواده محمدجواد، فاطمه و زهرا .ر
نام سرپرست: راضیه .ع
روستای تمگران

 

10) سرویس بهداشتی خانواده محمدرضا .ر
نام سرپرست: معصومه .ر
روستای چاه سنگی

 

11) سرویس بهداشتی خانواده رضا .ک
نام سرپرست: پری .ن
روستای تمگران

 

12) سرویس بهداشتی خانواده حامد و محمدامین .ق
نام سرپرست: افسانه .ج
روستای احمد آباد

 

13) تکمیل و بهره برداری از سرویس بهداشتی های مدرسه روستای مزرعه

 

14) سرویس بهداشتی خانواده علی .ا
سرپرست: روزی .خ
روستای چاه سیاهی

 

15) سرویس بهداشتی مسجد سرتک فلاح آباد قلعه گنج

 

16) سرویس بهداشتی خانواده نجلا .ن
سرپرست: کبری .ک
روستای سورگ آباد