جزوه آیین نامه جلسات آفتاب و مهتاب شامل 4 صفحه است و قوانین لازم برای کلاسداری در این جلسات را برای مربیان بیان نموده است.