جزوه برنامه جامع(استراتژی) آموزشی تربیتی شامل 8 صفحه می باشد و در ان نحوه آموزشها در قالب فردی و گروهی و نظری و عملی بین شده است