گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در خرداد ماه که جمعا مبلغ 98,372,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ خرداد ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در خرداد ماه 89,020,000 (هشتاد و نه میلیون و بیست هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، ۱۲۵۸ نفر در قالب 2083 پرونده بود.
» ۸۶۵ کودک در قالب 1290 پرونده از شهر قم
» ۳۹۳ کودک در قالب 793 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (اردیبهشت ماه) اين مبلغ ۹۰,۷۶۵,۰۰۰ (نود میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان بود که به 2082 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 7 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 6 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 9,352,۰۰۰ تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 3,950,000 تومان بابت قربانی سه رأس گوسفند هزینه شد. این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 802,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 5 خرداد ماه مبلغ 1,000,000 تومان بابت تهیه بسته های برنج و توزیع بین خانواده های نیازمند مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 11 خرداد ماه مبلغ 3,600,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در روز های پایانی ماه مبارک رمضان به مدت سه روز به تعداد 1320 نفر غذا (شب 27 رمضان تعداد 70 غذا، شب 28 رمضان تعداد 250 غذا و شب 29 رمضان تعداد 1000 غذا) از طرف خیرین تامین و در قالب کلاسهای آفتاب و مهتاب بین بچه ها و خانواده هایشان توزیع شد.