حدودا دو سال پيش بود كه به دليلي به يكي از موسسه هاي ايتام شهر محل سكونتم يعني اصفهان رفتم و از آن روز تصميم گرفتم كه هر نذر يا نيتي داشتم براي ايتام صرف كنم. مدتها گذشت و چند مرتبه نذر كردم هزينه اي پرداخت كنم ، اما به دليل مشغله هاي زيادي كه داشتم فقط روي كاغذ به عنوان ياداور يادداشت مي كردم اما موفق به پرداخت نشدم.

تا اينكه مدتي قبل كه در تب و تاب آماده شدن براي مصاحبه دكتري بودم و چند روزي اضطراب و نگراني ام به خاطر بيماري فرزندم چند برابر شده بود خواب عجيبي ديدم.

شخصي در خواب دائم سه كلمه را تكرار مي كرد و تاكيد داشت آنها را به خاطر بسپارم( آهو، دكتر، مهدوي) با تركيب دكتر آهو مهدوي يا آهو دكتر مهدوي، و حتي در خواب از من خواست كه اين تركيب را روي كاغذ يادداشت كنم كه فراموش نكنم. بسيار كم اتفاق مي افتد كه بعد از بيدار شدن دقيقا نام يا كلمه اي را به خاطر بياورم اما اينبار دقيقا اين سه كلمه در ذهنم بود و به محض جست و جوي هر دو تركيب در اينترنت اولين يا دومين سايت نمايش داده شده مربوط به موسسه خيريه مهر امام هادي(ع) و مطلبي در مورد ضامن آهو از سخنراني هاي دكتر مهدوي بود.

با توجه به اينكه در تمام طول زندگي ام خداوند شاهد است كه حتي يكبار هم فاميل مهدوي را نشنيدم يا حداقل اصلا به ياد ندارم كه شنيده باشم و در مورد آهو هم حداقل تا چند ماه قبل از خواب هرگز مطلبي نه در منزل نه تلويزيون نه اطراف نشنيدم يا نگفتم، به اين نتيجه رسيدم كه زمان عملي كردن نيتم رسيده ولي در موسسه اي كه برايم تعيين شده و نه جاي ديگر. به اين ترتيب تصميم به همكاري با موسسه خيريه مهر امام هادي(ع) گرفتم و از اين بابت بسيار خوشحال و راضي هستم و به محض شروع نيتم اثرات خير آن را در زندگي خود ديدم.