حقوق ماهیانه ايتام در بيستم مردادماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در مردادماه67,010,000 (شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان بود که به 1321 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 26 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 2 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (تیر ماه) اين مبلغ 66,270,000 (شصت و شش میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان بود که به 1297 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه مبلغ 3000,000 (سه ميليون) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. مقدار 1,600,000 (یک میلیون و ششصد هزار) تومان آن از طریق جمع آوری زکات فطره و مابقی آن از طریق سهم امام (وجوهات) خیرین پرداخت گردید. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه

1) در این ماه 2 عدد پنکه براي دو خانواده و 3 عدد کولر براي سه خانواده تهیه و ارسال گردید.
2) در این ماه 12 عنوان کتاب (مجموعا 785 جلد) برای فرشته های کوچک اهدا گردید که تصاویر بعضی از این کتب را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

به اشتراک بگذارید