بسمه تعالی

هدف از طراحی تقویم:
این تقویم با طراحی شاد و زیبا می تواند روی میز افراد بسیار زیادی قرار بگیرد تا باعث آشنایی و جذب خیرین بیشتر به سمت موسسه  حمایت و تکفل  تعداد بیشتری از فرشته های کوچک شود.همیشه کار خیر به معنایه این نیست که شما خودتان کودکی را مورد حمایت خود قرار دهید.گاهی می توانید واسطه این  کار شوید و به این وسیله در خیر و ثواب ان  نیز شریک هستید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمائید.

به اشتراک بگذارید