گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در مهر ماه که جمعا مبلغ 136,749,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مهر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مهر ماه 94,435,000 (نود و چهار میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1280 نفر در قالب 2152 پرونده بود.
» 875 کودک در قالب 1337 پرونده از شهر قم
» 405 کودک در قالب 815 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (شهریور ماه) اين مبلغ ۹۶,۴۵۰,۰۰۰ (نود و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان بود که به 2142 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 18 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 8 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 42,314,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 6,000,000 تومان بابت قربانی 3 رأس گوسفند هزینه شد که این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 1,030,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 1 مهر ماه مبلغ 1,640,000 تومان بابت تهیه کفش برای ایتام جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 1 مهر ماه مبلغ 1,500,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 3 مهر ماه مبلغ 1,970,000 تومان بابت کمک و توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 6 مهر ماه مبلغ 11,874,000 تومان بابت کمک هزینه خرید جهیزیه برای سه زوج نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 8 مهر ماه مبلغ 300,000 تومان بابت کمک به خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 16 مهر ماه مبلغ 18,000,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.