گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در آبان ماه که جمعا مبلغ 119,388,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آبان ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آبان ماه 92,140,000 (نود و دو میلیون و صد و چهل هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1262 نفر در قالب 2131 پرونده بود.
» 857 کودک در قالب 1315 پرونده از شهر قم
» ۴۰۵ کودک در قالب 816 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (مهر ماه) اين مبلغ ۹۴,۴۳۵,۰۰۰ (نود و چهار میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار) تومان بود که به 2152 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 7 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 28 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 27,248,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 7,200,000 تومان بابت قربانی 4 رأس گوسفند هزینه شد که این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 348,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 13 آبان ماه مبلغ 10,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 13 آبان ماه مبلغ 1,800,000 تومان بابت کمک و توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 20 آبان ماه مبلغ 2,700,000 تومان بابت کمک و توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 20 آبان ماه مبلغ 1,200,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 21 آبان ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت هزینه جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برای کلاسهای مهتاب پرداخت شد.
در تاریخ 22 آبان ماه مبلغ 2,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.

 

تصاویر قربانی های انجام شده در جنوب کرمان