گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در آذر ماه که جمعا مبلغ 110,841,500 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آذر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آذر ماه 92,280,000 (نود و دو میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1268 نفر در قالب 2151 پرونده بود.
» 855 کودک در قالب 1319 پرونده از شهر قم
» 413 کودک در قالب 832 پرونده از مناطق محروم مشهد، قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (آبان ماه) اين مبلغ ۹۲,۱۴۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و صد و چهل هزار) تومان بود که به 2131 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 31 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 11 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 18,561,500تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 1,550,000 تومان بابت قربانی یک رأس گوسفند هزینه شد که این قربانی در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شد و در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 1,091,500 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 9 آذر ماه مبلغ 900,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 11 آذر ماه مبلغ 4,600,000 تومان بابت کمک هزینه درمان و عمل جراحی یک خانواده نیازمند هزینه شد.
در تاریخ 12 آذر ماه مبلغ 400,000 تومان بابت کمک هزینه خرید بخاری پرداخت شد.
در تاریخ 19 آذر ماه مبلغ 4,500,000 تومان برنامه حفظ قرآن پرداخت شد.
در تاریخ 20 آذر ماه مبلغ 2,470,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 21 آذر ماه مبلغ 1,250,000 تومان  بابت کمک هزینه درمان یک خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 27 آذر ماه مبلغ 900,000 تومان  بابت کمک به خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 30 آذر ماه مبلغ 900,000 تومان  بابت کمک هزینه خرید لباسشویی برای یک خانواده نیازمند پرداخت شد.