حقوق ماهیانه ايتام در بيستم اردیبهشت ماه  سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت(70,850,000) هفتادمیلیون و هشتصد و پنجاه هزارتومان بود که به 1140 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد.این ماه 28 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 4 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را به افراد جدید واگذار نمودند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (فروردین ماه) اين مبلغ 60,005,000 (شصت  میلیون وپنج هزار تومان) بود که در ميان 1116 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.

یک خبر:
با پیشنهاد یکی از خیرین محترم موسسه، نمایشگاهی سیار از نقاشی های ایتام راه اندازی شده است. هفته گذشته این نمایشگاه در دانشگاه قم با کمک جمعیت دانشگاهی بوی زندگی برگزار شد و بزودی گزارش آن در سایت منتشر می گردد.

به اشتراک بگذارید