۱۷۰ پرس قورمه سبزی به مبلغ پنج میلیون تومان، برای بچه‌های کلاس‌های مهتاب (از ایتام تحت پوشش در قم) تهیه و اطعام گردید.
پخت غذا را یکی از مادران بچه های مهتاب به عهده داشتند.

از تمام عزیزانی که زحمت تهیه غذا را برعهده داشتند بسیار سپاسگزاریم