طی طرحی که جهت خرید گوسفند برای قربانی در روز عید قربان برای خانواده های ایتام و نیازمند اعلام شد:

– ۲۱ رأس گوسفند به مبلغ ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) از طرف خیرین اهدا و قربانی گردید.
– بـا توجـه به ازدحـام خـرید گوسفند، قبل از نماز صبـح، دام ها انتخـاب و خریداری شدند.
– قیمت هر کیلو گوشت زنده ۴۸,۰۰۰ تومان شد.
– از سـاعت ۹ صبـح اقـدام به بستـه بنـدی و تـوزیع گـوشت بـرای ایتـام و خانواده های نیازمند تحت پوشش نمودیم.
-برای هر خانواده دو کیلو گوشت اهدا گردید.
– گوشت قربانی های انجام شده، در ساختمان موسسه واقع در منطقه جمکران در قم، بسته بندی و توزیع گردید.
– سه قربانی هم در مناطق جنوب کرمان انجام شد.

از همه دوستان و عزیزانی که در انجام این امر خیر همراه ما بودند صمیمانه سپاسگزاریم.