⁣⁣ باهم سفره مهربانی را پر کنیم

نحوه مشارکت:⁣⁣
⁣⁣
– پرداخت آنلاین از طریق لینک زیر:
 
– شماره کارت بنام موسسه خیریه مهر امام هادی:
 6104337770021002
 
– شماره شبا:
IR۷۹ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۴۴۹ ۳۴۴۹ ۳۴
 
– شماره حساب: ۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴ نزد بانک ملت به نام موسسه خیریه مهر امام هادی
 
– شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۳۰۰
 

 با اشتراک تصویر زیر، دوستان خود را به این طرح دعوت نمایید: