?روش‌های پرداخت:
 
شماره کارت بنام موسسه خیریه مهر امام هادی:
 6104337770021002
 
پرداخت آنلاین از طریق لینک زیر:
 
شماره شبا:
IR۷۹ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۴۴۹ ۳۴۴۹ ۳۴
 
 
با اشتراک تصویر زیر در بین دوستان خود، ما را درحمایت از کودکان یتیم و نیازمندان یاری کنید:

پرداخت فطزیه