طرحی که جهت خرید گوسفند برای قربانی در روز عید قربان برای خانواده‌های ایتام و نیازمند اعلام شد:

– ۱۳ رأس گوسفند به مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و دو میلیون تومان) از طرف خیرین اهدا و قربانی گردید.

– بـا توجه به ازدحام خرید گوسفند، قبل از نماز صبـح، دام ها انتخـاب و خریداری شدند.

– از سـاعت ۹ صبـح اقدام به بستـه بنـدی و توزیع گـوشت بـرای ایتام و خانواده‌های نیازمند تحت پوشش نمودیم.

– برای هر خانواده یک کیلو و سیصد و پنجاه گرم گوشت اهدا گردید.

– گوشت قربانی های انجام شده، در ساختمان موسسه واقع در منطقه جمکران در قم، بسته بندی و به همراه بسته‌های غذایی توزیع گردید.

– یک رأس گوسفند هم در منطقه رودبار جنوب کرمان قربانی و در بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع گردید.

از همه دوستان و عزیزانی که در انجام این امر خیر همراه ما بودند صمیمانه سپاسگزاریم.