گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه آبان ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ 587‚448‚962 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آبان ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آبان ماه 587‚586‚657 تومان بود. ماه قبل (مهر) اين مبلغ 096‚965‚590 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه ۱۸۷۶ نفر در قالب 3795 پرونده و ماه قبل 3692 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
۱۰۰۴ کودک از شهر قم و ۳۶ کودک از مناطق محروم حومه تهران، ۱۹ کودک از بشاگرد، ۳۹ کودک از مشهد، ۳۲ کودک از سیستان، ۴۰۹ کودک از قلعه گنج، ۱۷۲ کودک از رودبار کرمان، ۱۴۹ کودک از اهواز، ۱۶ کودک از جهرم.

این ماه تعداد 68 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 35 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۷۱۰‚۹۴ تومان برای ۶۷ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ 000‚152‚210 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ 24,400,000 تومان بابت انجام شش قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ 000‚100‚134 تومان بابت تهیه 204 بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، سیب زمینی، پیاز، چای، خرما، کره حیوانی، پنیر، ماست، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ 2 آبان مبلغ 000‚750 تومان بابت اردوی تعدادی از کودکان ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ 4 آبان مبلغ 000‚900 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 8 آبان مبلغ 000720 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 8 آبان مبلغ 000‚480 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 14 آبان مبلغ 000‚000‚4 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 14 آبان مبلغ 3,000,000 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 14 آبان مبلغ 16,000,000 تومان بابت ثبت نام مدارس خانواده های ایتام و نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 14 آبان مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 14 آبان مبلغ 7,106,000 تومان بابت درمان خانواده های ایتام و نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 15 آبان مبلغ 9,800,000 تومان بابت ثبت نام مدارس خانواده های ایتام و نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 15 آبان مبلغ 2,000,000 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 15 آبان مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 25 آبان مبلغ 3,200,000 تومان بابت ثبت نام مدارس خانواده های ایتام و نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 30 آبان مبلغ 000696 تومان بابت خرید قرص های ویتامین D خانواده های ایتام در قم پرداخت شد.