اسباب‌‌بازی‌ یکی از نیازهای کودک بوده و از ابزارهای قدرتمندی است که در رشد و یادگیری کودکان، خلاقیت، رشد فکری و اجتماعی و مهارتی آنها نقش بسزایی دارد.
برای بچه های کوچک، اسباب بازی می‌تواند یک دوست یا مظهری از اعتماد بنفس باشد.

آقا رحمان از یاران قدیمی ایتام، اسباب بازیهای جذابی را برای ایتام تهیه کردند و بدست ما رساندند تا به کودکان هدیه دهیم.