گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه خرداد ۱۴۰۳ که جمعاً مبلغ ۴۳۴‚۴۲۴‚۰۸۲‚۱ تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ خرداد ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در خرداد ماه ۷۶۰‚۶۱۳‚۷۷۹ تومان بود. ماه قبل (اردیبهشت) اين مبلغ ۴۷۴‚۵۴۶‚۷۹۳ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه ۱۷۳۹ نفر در قالب ۳۶۷۳ پرونده و ماه قبل ۳۶۷۴ پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:

۹۰۶ کودک از شهر قم و ۸۳۶ کودک از مناطق محروم (حومه تهران ۵۲، بشاگرد ۱۷، مشهد ۴۰، سیستان ۳۱، قلعه گنج ۳۷۰، رودبار کرمان ۱۶۶، اهواز ۱۴۸، جهرم شیراز ۱۲).

این ماه تعداد ۴۹ پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین ۵۰ پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام (نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۷۲۰‚۹۵ تومان برای ۶۹ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ ۶۷۴‚۰۹۰‚۲۰۷ تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت انجام پنج قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.

۳) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۱ تومان بابت تهیه ۲۰۲ بسته غذایی برای خانواده های نیازمند اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ ۱ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۸۱۰۱۷ تومان بابت کمک به یک خانواده های ایتام و نیازمندان در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۳ خرداد مبلغ ۱۱۳‚۰۱۴‚۱ تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت پرداخت شد.

در تاریخ ۳ خرداد مبلغ ۴۳۲‚۵۶۴ تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت پرداخت شد.

در تاریخ ۳ خرداد مبلغ ۰۰۰۸۰۰۲ تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۳ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۴۰۰‚۱ تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۳ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۱۰۰‚۲ تومان بابت خرید لباس ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۵ خرداد مبلغ ۱۲۹‚۹۰۲ تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۴ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۳ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۶ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱ تومان بابت خرید گوشت اطعام ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۸ خرداد مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.