چند روز قبل به بازرس موسسه گفتم که برای تهیه گزارش تصویری به برخی خانواده های ایتام سری بزنیم. روال  تهیه گزارش تصویری  بر این است که همیشه به بازدید برخی خانواده های ایتام تحت پوشش موسسه می رویم و از آنها مسایل مختلف زندگیشان را می پرسیم. مخصوصا از بچه ها  بیشتر سوال می کنیم و از همان حرفها و تصاویر، گزارشی داستان گونه بیان می کنیم. البته ما به دنبال بیان فقر و سختی های زندگی این عزیزان نیستیم بلکه  سعی داریم از زاویه ای دیگر به زیبایی و مناعت طبع بسیاری از این خانواده ها نگاه کنیم. این که این خانواده ها با نبود پدر سعی در حفظ منزلت و حل مشکلات خود دارند. و اینکه بدانیم بی جهت  نیست که خداوند اینقدر در مورد حرمت و حقوق این فرشته های کوچولو  تاکید دارد.

همیشه قبل از تهیه گزارش  یکی از فکر مشغولیهای من این است که در مورد چه سوژه ای گزارش تهیه کنیم. در حالیکه همین ذهنیت در فکرما جولان می کرد به 2 خانواده  تلفن زدیم و گفتیم که می خواهیم خدمتشان برسیم. وقتی وارد خانه این عزیزان شدیم با صحنه هایی مواجه شدیم که بنظرم نیازی به بیان روایت گونه ندارد و تصاویر خود  گویاست. وجود چنین خانواده هایی باعث مباهات است. برای یک موسسه خیریه خیلی مهم است که مددجویان آن خانواده هایی مومن و اهل کار کردن باشند. متاسفانه در جامعه ما از کار این گونه خانواده ها حمایت لازم به عمل نمی آید و امیدورایم تا با فرهنگ سازی و تدوین قوانین مناسب از کار در چنین خانواده هایی حمایت لازم صورت پذیرد.

 

به اشتراک بگذارید