دو سال است که در اسفند ماه مؤسسه مهر امام هادی (ع)  مسابقه نقاشی با موضوع آزاد برای ایتام تحت پوشش  برگزار می کند. این مسابقه با استقبال خوبی از طرف فرشته های کوچولو مواجه شده است .سال  1389 از میان 550 یتیم تحت پوشش، حدود 400 نقاشی به مؤسسه ارسال شد که باعث شادمانی و انرژی مضاعف ما شد. سال 1390 نیز تعداد نقاشی ها به حدود 400 عدد رسید. از همه اينها که بگذريم نقاشي زبان گویای بچه هاست.غمها,شادی ها,باورها و حرفهاشونو  با این زبان می گویند.

شما را به دیدن بعضی از این نقاشی ها دعوت می کنیم.

به اشتراک بگذارید