حقوق ماها
نه ايتام در بيستم مرداد مـاه(رمضان) سال 1391 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در مرداد ماه 35,929,000 (سی و پنج میلیون و نهصدو بیست و نه هزار تومان) بود که در ميان 788 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. با کمک دوستان در این ماه  کسری مبلغ نیامد و  به همه بچه ها مبلغ پایه 30 تومن اهدا گردید. در ماه قبل(تیر ماه) اين مبلغ   28,703,000 ( بیست و هشت میلیون و هفتصدوسه هزار تومان) بود که در ميان 754 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

موارد تکمیلی
در این ماه مبلغ 6,553,000 (شش میلیون و پانصدو پنجاه و سه هزاری تومان) در قالب برنج , روغن , ماکارانی و رب گوجه فرنگی برای ضیافت افطاری ایتام نیز اهدا گردید.
در اینجا از تمامی دوستان و  اعضای  موسسه که باعث و بانی اجرا این برنامه ها برای بچه ها بودند کمال تشکر را داریم و از خداوند منان عاقبت بخیری و زندگی سلیم را برای همگی مسئلت می نماییم.

به اشتراک بگذارید