حقوق ماهانه ايتام در بيستم خرداد مـاه سال 1391 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در اردیبهشت ماه 28,839,000 (بیست و هشت میلیون و هشتصدوسی و نه هزار تومان) بود که در ميان 733 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. با کمک دوستان در این ماه  کسری مبلغ نیامد و  به همه بچه ها مبلغ پایه 30 تومن اهدا گردید.

در ماه قبل(اردیبهشت ماه) اين مبلغ   27,900,000 بود که در ميان 728 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

موارد تکمیلی:
1-اهدا 6 عدد فرش از طرف خیرین برای خانواده های ایتام .
2-اهدا 45 دست مانتو با کیفیت برای مادران ایتام .

نکته:
1-از دوستان تقاضا می کنیم در صورتیکه مبالغی را برای جبران کسری و یا امور عام ایتام واریز می نمایند ,شرح انرا در پیامک به شماره 3000348000 ذکر نمایند.
2-این ماه تعدادی از خانواده ها از ما تقاضای یخچال و کولر داشتند. اگر کسانی مایل به کمک در این موضوع می باشند پس از ارسال مبلغ شرح آنرا پیامک یا ایمیل نمایند (در صورتیکه مبالغ ارسالی برای خرید کولر و یخچال کافی نباشد آن مبلغ خرج هزینه های عام ایتام می گردد.)

 

با تشکر

به اشتراک بگذارید