حقوق ماها
نه ايتام در بيستم فروردین مــاه ســال 1391 بشـرح ذيـل در محـل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ايتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خيرين و متکفلين ايتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در فروردین ماه 27,154,0000 (بیست و هفت میلیون و یکصد وپنجاه و چهار هزار تومان) بود که در ميان 709 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. با کمک دوستان در این ماه  کسری مبلغ نیامد و  به همه بچه ها مبلغ پایه 30 تومن اهدا گردید.

در ماه قبل(اسفند ماه) اين مبلغ   27,908,000 بود که در ميان 689 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

نکته:
دوستان و اعضای محترم موسسه می توانند وجوهات شرعی خود را از طریق موسسه پرداخت نمایند. موسسه نیز شرح مبلغ را نزد دفتر مرجع تقلید(حفظه الله) فرد مورد نظر برده و اجازه صرف آنرا در امور خیریه میگیرد . پس از کسب اجازه از دفتر معظم له ,قبض  وجه شرعیه مرجع تقلید , برای نیکو کار محترم  به همراه نام ایشان و مهر دفتر مرجعیت پست می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره تلفن 9121510429 تماس حاصل فرمایید.

به اشتراک بگذارید