در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، گفتگوی زنده مدیر موسسه در شبکه جهانی ولایت با محوریت موضوع معرفی موسسه مهر امام هادی پخش شد که می توانید در این ویدئو ببینید.