حقوق ماهانه ايتام در بيستم بهمن ماه سال 1390 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ايتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خيرين و متکفلين ايتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در بهمن ماه 26,680,0000 (بیست و شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان) که در ميان 701 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پايه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. با کمک دوستان در این ماه  مبلغی کسری نیامد و  به همه بچه ها مبلغ پایه 30 تومن اهدا گردید.

در ماه قبل(دی ماه) اين مبلغ  19,274,000 بود که در ميان 677 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

نکته ای در مورد کسری ایتام:

هر ماهه مبلغی در صندوق ایتام کسری می آید . دلیل آن نیز عدم واریز برخی از متکفلین عزیز  بدلیل فراموشی, مسافرت و یا مسایل مالی می باشد. ما برای  اینکه در این موارد  بتوانیم این عدم پرداخت را جبران کنیم از دوستان  کمک  می گیریم  و هر ماه برخی از  دوستان مبلغی را تحت عنوان جبران کسری  بحساب موسسه واریز می کنند. ولی باز هم چون این برنامه نظم لازم را ندارد مبلغ کسری اغلب بطور کامل جبران نمی شود و باز هم  به برخی از بچه ها  مبلغی کمتر اهدا می گردد. به این منظور از دوستانی که آمادگی و وسع مالی کافی را دارند تقاضامندیم که ماهیانه مبلغی را بطور ثابت تحت عنوان کسری ایتام بحساب بانک ملی موسسه (همان حساب ماهانه ایتام)واریز نمایند. در صورتی که در یک ماه  مبلغ کسری مازاد بر کسری واقعی بود آنرا برای ماه بعد می گذاریم.متوسط مبلغ کسری در هر ماه حدود 800هزار تومان می باشد.در صورتی که هر کدام از دوستان  مبلغی ثابت  تحت عنوان کسری  به این موضوع اختصاص دهند (بعنوان مثال 8 نفر  هر کدام 100هزار تومان) این مشکل حل می شود.

به اشتراک بگذارید