حقوق ماها
نه ايتام در بيستم مهر ماه سال 1390 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ايتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خيرين و متکفلين ايتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در مهر ماه 17,422,000 (هفده ميليون و چهارصد و بيست و دو هزار تومان) که در ميان 604 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پايه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. در همينجا لازم است از تمامي دوستاني که ما را در جبران کسري ماهيانه مهر ماه کمک کردند تشکر شود. تمامي کودکان در مهر ماه حداقل مبلغ پايه را بصورت کامل تحويل گرفتند.

در ماه قبل(شهريور ماه)اين مبلغ 16,880,000 بود که در ميان 566 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

به اشتراک بگذارید