برای سرپرستی ایتام در موسسه خیریه مهر امام هادی(ع) می توانید به روش زیر اقدام نمایید: