حقوق ماهانه ايتام در بيستم شهريور ماه سال 1390 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ايتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد.تمامي اين مبلغ از طرف خيرين و متکفلين ايتام اهدا مي گردد.اين مبلغ در شهريور ماه 16,880,000 (شانزده ميليون و هشتصد و هشتاد هزار تومان )که در ميان 566 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان يايه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد.

در ماه قبل(مرداد ماه)اين مبلغ بود که 16,190,000 بود که در ميان 542 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

به اشتراک بگذارید