موسسه های خیریه ای در دنیا وجود دارد که به وسیله افراد خلاق و خوش فکر هدایت می شوند و از روش های متفاوت، جالب و گاه خلاقانه به نیازمندان کمک می کنند.

در این موسسه خیریه، میمون ها یاد می گیرند چگونه برخی از کارهای روزمره مورد نیاز افراد ناتوان را انجام دهند.