” نوری باشیم که از درخشش نمی افتد و بتابیم بر زندگی تاریک کسانی که از ما هستند.”

زندگی یکی از فرشته های موسسه

سید علی اکبر
ده ساله

با مادرش 7 نفرند که همگی در یک اتاق 20 متری زندگی می کنند.

پدرشان دو سال قبل فوت شده است.

علی اکبر هر روز 6 جفت دمپایی دور دوزی می کند که بابت هر جفت 1300 تومان دست مزد می گیرد.