ليست قرآن و کتب ادعيه تهيه شده :

21/2/1389تعداد 400جلد قرآن قطع وزيري از انتشارات فاطمة الزهرا خريداري شد.
29/2/1389تعداد 350 جلد قرآن از انتشارات الهادي خريداري شد.
21/3/1389تعداد 250 جلد قرآن قطع وزيري از انتشارات فاطمة الزهرا خريداري شد
25/3/1389تعداد 600 جلد قرآن قطع وزيري از انتشارات دار العرفان خريداري شد
21/5/1389تعداد 780 جلدقرآن از انتشارات الهادي خريداري شد.
4/6/1389تعداد 300 جلد قرآن از انتشارات اسوه خريداري شد.
4/7/1389تعداد865جلد قرآن از انتشارات الهادي خريداري شد.
3/8/1389تعداد 250 جلد قرآن از انتشارات اسوه خريداري شد.
11/3/1389 تعداد470 جلد مفاتيح الجنان خريداري شد.
20/2/1389 تعداد 600 جلد صحيفه سجاديه خريداري شد.

با تشکر از مديريت بخش روابط عمومي آقاي جوادي

به اشتراک بگذارید