«آنان که اموال خود را شب و روز، پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، پاداششان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می‌شوند.» سوره بقره،آیه ۲۷۴⁣

– مطالعات و بررسی ها بیانگر آن است کسانی که در کار خیر دست داشته اند، طول عمر و امید به زندگی بیشتری داشته اند و میزان رضایتمندی در امرارمعاش آن ها بالا بود.⁣

? احسان و کار خیر عوایدی دارد که با ویژگی‌های سلامت جسم و روان عجین شده است:⁣

? بخشندگی⁣
?محبت و دوستی و مسئولیت‌پذیری در قبال اجتماع ⁣
?تقویت هوش اجتماعی ⁣
?توانایی تصمیم‌گیری و حل مسئله ⁣
?مقابله با استرس و فشار ⁣
?نشاط و شادی ⁣
?جلوگیری از تضعیف سیستم ایمنی، تنش های عصبی واحساسات منفی