بدین وسیله از آقای ع.پ از تهران که مبلغ 50 میلیون تومان را در تیر ماه برای کمک به ایتام اهدا نمودند تشکر می کنیم. هزینه های صرف شده این مبلغ به اطلاع ایشان به شکل مستند ارایه خواهد شد.

قدر دادن شما حامیان عزیز هستیم …