موضوع وام دادن به خدا، هفت بار در قرآن آمده است و به جاى«قرض به مردم» فرمود: «به خداوند قرض دهید»، تا فقرا احساس كنند خداوند خودش را به جاى آنان گذاشته و احساس ضعف و ذلّت نكنند.⁣
با اینكه وجود ما و هرچه داریم از خداوند است، امّا خداوند گاهى خود را مشترى و گاهى قرض گیرنده معرفى مى‏ كند تا ما را به این كار تشویق نماید. در واقع كمك به خلق خدا، كمك به خداوند است. اگر ما گشایش و تنگ دستى را به دست خدا بدانیم و اگر بدانیم كه همه ما به سوى او باز مى‏ گردیم و هرچه داده ‏ایم پس مى ‏گیریم، راحت انفاق خواهیم كرد. ⁣
«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها» [نمل، ۸۹] هر كس كار خوبى آورد، بهتر از آن را پاداش مى گیرد.⁣
 در روایات مى ‏خوانیم: هر كه با مردم گشاده دست باشد، خداوند به او بسط مى ‏دهد و هر كس با مردم بخل ورزد، خداوند نسبت به او تنگ مى‏ گیرد.⁣