1- فاتحه :

مال وثروت – آرام بخش درد ها – کلید بهبودی – برآورده شدن حاجات – درمان بیماری ها – بخشش گناهان – راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشایش گناهان پدر و مادر

2- بقره :

دوری از شیطان – ایجاد برکت – رفع سحر – شفای دردها – زیاد شدن روزی

3- آل عمران:

درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زایمان – رفع دیون – آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی

4- نساء :

پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر

5- مائده :

استقامت در توحید – اعطای حسنات – بخشش گناهان

6- انعام :

رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حاجات – نرفتن به دوزخ – محافظت فرشتگان از او – رفع ما لیخولیا – دفع بلایا

7- اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت – همنشینی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان

8- انفال :

محافظت از نفاق – شرمندگی دشمنان – شفاعت پیامبر در روز قیامت – محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها – درود فرشتگان – بخشندگی گناهان – ارتقای مقام

9- توبه :

جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان – محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پیری – آشکار شدن عیوب – اعتراف دزد

10- یونس :

درمان درد پهلو، درد پا و ساق – شناسایی سارق

11- هود :

اعطای حسنات – رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت

12- یوسف :

چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن – آسان شدن سختی مرگ – مقاوم شدن در برابر چشم زخم – یافتن قدرت و مکنت – برآورده شدن حاجات

13- رعد:

رهایی ازصاعقه – ورود به بهشت – شفیع شدن برای خانواده – کمک به انقلاب علیه ظالمان – اعطای حسنات – استقامت در روز قیامت

14- ابراهیم :

رفع فقر وجنون ومصیبت – جلوگیری از گریه و وحشت کودک – گرفته شدن ازشیر مادر – اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکان

15- حجر:

اعطای حسنات – رفع فقر و جنون و مصیبت – ازدیاد شیر زنان – ازدیاد رزق – حسن خرید و فروش

16- نحل:

عدم پرداخت تاوان – رفع هفتاد نوع بلا – استقرار در بهشت – ثمره دادن درختان – منقرض نمودن دشمنان – عدم بازخواست در روز قیامت

17- اسراء :

شاهد ظهور حضرت قائم شدن  – خطا نرفتن تیر – به سخن آمدن کودک – قابل فهم شدن سختیها

18- کهف:

بیدار شدن به موقع از خواب – شهید از دنیا رفتن – بخشوده شدن گناهان – نورانی شدن – رفع تنگ دستی – امان یافتن از آزار – دور شدن آفات – قرار گرفتن در بهشت – کفاره شدن بر گناهان

19- مریم:

به دست آوردن ثروت و فرزند – اصحاب عیسی شدن در قیامت – شوکت سلیمان یافتن درقیامت – اعطا حسنات – خواب های خوش دیدن – جلوگیری از دستبرد دزدان – رفع ترس – خیر و برکت درخانه – دور شدن حوادث ناگوار از خانه

20- طه:

پاداش در آن دنیا – ثواب مهاجرین وانصار را یافتن – ایجاد صلح – حفاظت در مقابل زورمداران – اجابت خاسته ها – خواستگار یافتن دختر – آسان شدن ازدواج

21- انبیا:

دیدن عجایب در خواب – رفع بی خوابی

22- حج:

تشرف به مکه – اهدای حسنات – سقوط حاکم ستمگر

23- مومنون:

عاقبت به خیر شدن – به بهشت رفتن – تنفر از شراب

24- نور:

بیمه شدن جان و دارایی و زنان -آمریزیده شدن – اعطای حسنات

25- فرقان:

رهایی ازعذاب دوزخ – محاسبه نشدن – رفتن به بهشت – مردن حیوان مورد نظر – عدم اتمام معاملات

26- شعرا:

اولیای خداوند شدن – دچار مشکل نشدن – رفتن به بهشت – اعطای حسنات – خواننده ی کتب الهی شدن – شفا از بیماریها – دستیابی به گنج – در امان ماندن از درد آتش و سیل – سخت آمدن طلاق بر زن

27- نمل:

اعطای حسنات – در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی

28- قصص:

اعطای حسنات – شهادت به راستگویی – رفع درد ها وبیماری ها – رفع شکم درد ودرد طهال وکبد

29- عنکبوت :

رفع گناهان – اعطای حسنات – رفع بیماری ها و دردها – شادابی قلب – خوش خوابیدن

30- روم:

اعطای حسنات – یافتن گمشده – بیمار کردن دشمن

31- لقمان :

حفاظت از شیطان – همنشینی با لقمان در قیامت – اعطای حسنات – رفع بیماری ها ودردها قطع خونریزی بدن – رفع بیماری درد و رنج

32- سجده:

داده شدن نامه عمل به دست راست – عدم بازخواست در روز قیامت – همنشینی با پیامبر و خاندانش در روز قیامت – ثواب راز ونیاز شب قدر – رفع بیماری تب – درمان سر درد ودرد مفاصل – درمان تب سه روزه

33- احزاب:

قرار گرفتن کنار پیامبر در روز قیامت – درامان بودن قبر – افزایش خواستگاران

34- سباء:

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند – کسب خیرات در دنیا و آخرت – داشتن همنشین سالم در روز قیامت – دور شدن حیوانات و حشرات – بری شدن از ترس

35- فاطر:

ورود به بهشت – منکوب کردن مخالفین – رفع بیماری سردرد – جلوگیری از تخریب هنگام زلزله

36- یاسین:

افزایش رزق وروزی – حفاظت شدن در برابر خطرات و شیطان و آفت ها – ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان – مصونیت از فشار قبر – نورانیت – همراهی فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند – ایستادن درکنار پیامبران – شفاعت شدن – بازخواست نشدن – همنشینی با پیامبر(ص) – اعطای حسنات – مصون بودن در برابر فقر و بدهی و ویرانی و بلا و جنون و جزام و وسواس و… – تخفیف وحشت قبر – آمرزش و خشنودی خداوند – ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقویت حافظه – پیروزی در مناظرات – مصونیت در برابر چشم زخم و حسادت و جن و انس و جنون و حشرات – ازدیاد شیر در زنان

37- صافات :

تسهیل مرگ – مصون بودن در برابر آفات و بلایا – ازدیاد رزق – حفاظت از گزند شیطان – مبعوث شدن با شهیدان – اعطای حسنات – دیدن جنیان و عدم آسیب از آنان – آرامش از اضطراب

38- ص :

اعطای خیرات در دنیا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره – آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی

39- زمر :

شرف و بزرگی در دنیا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او – ورود به بهشت – کسب سلام پیامبران و صدیقان – آمرزیده شدن – مورد ثنا و تشکر واقع شدن

40- غافر :

بخشایش گناهان – کسب تقوا – خیر در آخرت – خرم شدن باغ – خیر و برکت مغازه – شفای مالیخولیا – درمان دمل – رفع بیماری وحشت زدگی – التیام دل درد – درمان بی هوشی و غش – درمان دردطحال

41- فصلت :

نورانیت در روز قیامت قیامت – سعادت در زندگی دنیوی – اعطای حسنات درمان درد قلب – درمان چشم درد

42- شوری :

نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او – در امان بودن از گزند مردم – رفع خطرات سفر

43- زحزف:

مصون بودن از گزند حیوانات زمین و فشار قبر – ورود به بهشت – عدم احتیاج به دارو – رفع مرض صرع

44- دخان:

سهولت محاسبه در روز قیامت – پاداش آزاد کردن صد هزار فرد گرفتار – بخشیدن گناهان – رهایی از نیرنگ شیطان – خوابهای نیکو دیدن – رفع بیماری سر درد – ازدیاد ثروت – رونق تجارت – رهایی از گزند حاکم – محبوبیت نزد مردم – رفع بیماری یبوست

45- جاثیه:

ندیدن آتش جهنم و نشنیدن صدا وصیحه ی آن – همراهی حضرت محمد – ازبین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت – پوشیده شدن زشتیها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک

46- احقاف :

در دنیا دچار وحشت نشدن – در امان ماندن روز قیامت – به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته  و ده گناه بخشوده و ده مرتبه بر مقام او افزوده میشود – جسمی قوی یافتن – سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه – آرامش یافتن از زمان کودکی – محبوب شدن نزد مردم –  شنیده ها را درک کردن – تسکین و درمان بیماری ها

47- محّمد :

هرگز مشرک نگردد – شک به دین راه نیابد – فقیر نشدن – نترسیدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند – همراهی فرشتگان – در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن – پس از برانگیخته شدن صورت پیامبر را دیدن – سیراب شدن از نهرهای بهشتی – مصون ماندن از امور ناپسند و بیماری ها – دوری جنیان از وی

48- فتح:

بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک – ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تقویت حافظه – کسب خیرو برکت – رفع بیماری هراس – در امان ماندن از غرق شدن

49- حجرات:

در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن – اعطای حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهای خیر و برکت – پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن – مصون ماندن از ترس – فزونی یافتن شیر مادر

50- ق:

ازدیاد روزی – مثبت شدن نامه ی اعمال – سهولت مرگ – درمان صرع – ازدیاد شیر مادر

51- ذاریات :

سامان یافتن زندگی – ازدیاد روزی – روشن شدن قبر – اعطای حسنات – رفع درد درون – سهولت زایمان – آسان شدن مرگ

52- طور :

اعطای خیر و برکت – دور شدن از عذاب الهی – رسیدن به بهشت – ازادی اسیر و زندانی – خوشایندی سفر – بهبودی عقرب گزیدگی

53- نجم:

زنگی با اوصاف نیک – بخشایش گناهان – اعطای حسنات – شجاعت در برابر زورمندان – جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شیاطین

54- قمر :

رسیدن به بهشت – روسفیدی در قیامت – محبوبیت میان مردم – سهل شدن امور مشکل

55- الرحمن :

شفاعت کردن در روز قیامت – شهید محسوب شدن – آسان شدن مشکلات – شفای چشم درد – امنیت یافتن – سهل شدن امور مشکل – رفع بیماری و آفات از خانه

56- واقعه :

عزت در میان مردم – رفع بیماری و بدبختی و فقر – همنشینی با حضرت علی علیه السلام – نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خیر و برکت خانه – پیروزی و ثروت و موفقیت – بخشش گناهان – سهولت احتضار

57- حدید :

عدم عذاب در دنیا – رفع بلایا – درک ظهور حضرت قائم علیه السلام – نعمت بهشت – آزادی زندانی – مصونیت در جنگ – التیام درد

58- مجادله:

تسکین درد – حفظ دفینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار – رفع آفات از حبوبات

59- حشر:

درود فرستادن کاینات به او – در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا – اجابت خواسته ها – آسان شدن مشکلات – تقویت حا فظه

60- ممتحنه:

دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون – درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی

به اشتراک بگذارید