ابراز دوستي با مردم

1-امام محمد باقر فرمود(ع)فرمود:عربي باديه نشين از بني تميم به نزد پيامبر(ص) امد و عرض کرد:مرا نصيحت فرماييد.از جمله مطالبي که پيامبر(ص) به او فرمودند اين بود که نسبت به مردم اظهار دوستي کن تا تو را دوست بدارند. 2-امام موسي کاظم(ع) فرمودند: ابراز محبت و دوستي نسبت به مردم نيمي از عقل است. 3-امام صادق(ع) از امام حسن مجتبي(ع) نقل فرموده است:خويشاوند کسي است که از لحاظ دوستي به انسان نزديک باشد اگر چه از لحاظ نسب دور باشدو بيگانه کسي است که از جهت محبت و دوستي بيگانه باشد گر چه از لحاظ نسب نزديک باشد.هيچ چيز نزديک به چيزي از دست به بدن نيست و دست خيانت مي کند و قطع ميشود و پس از قطع شدن درمان مي گردد.(يعني به نزديکي خويشاوندي که دوست نباشد,ونبايد اعتماد کرد گاهي عملا از انسان دور است.يا منظور اين است که دست دزد به صاحبش خيانت مي کند و در عين نهايت نزديکي قطع مي گردد.يا انسان دشمن دستش هست و باعث قطعش مي گردد.يا اينکه اعتمادي به قرب جسماني نيست و نفع حقيقي و پايدار قرب معنوي است.)

اگاهانيدن دوست از دوستي خود

1-امام صادق(ع) فرمود:زمانيکه کسي را دوست داري او را از اين امر با خبر کن ,زيرا باعث استواري محبت بين شما مي گردد. 2-نصربن قابوس مي گويد:امام صادق(ع) به من فرمود:زمانيکه يکي از برادرانت را دوست داري او را از اين دوستي اگاه کن,همانطور که حضرت ابراهيم(ع) گفت:پروردگارا به من بنما که چگونه مردگان را زنده مي کني,خدا فرمود:ايا به(زنده شدن مردگان)ايمان نداري؟ ابراهيم پاسخ داد :ايمان دارم اما مي خواهم قلبم مطمين شود. 3-شخصي به امام باقر(ع) عرض کرد :من اين مرد را دوست دارم, امام به او فرمود:او را از اين امر با خبر کن,زيرا دوستي را پايدار و مهرباني را نيکو تر مي سازد.

اول سلام

1-امام صادق(ع) :اغاز کننده سلام بخدا و رسولش نزديک تر است. 2-علي بن الحسين(ع) فرمود:از ويژگيهاي مومن انفاق باندازه توانايي ,وسعت دادن (به اهل و عيال) در حد قدرت,با عدالت و انصاف رفتار کردن با مردم و اغاز سلام کردن بر انهاست. 3-امام جعفر صادق (ع) از رسول خدا(ص) نقل فرمود:شايسته ترين مردم نزد خدا و رسولش کسي است که اغاز به سلام کند.

اداب معاشرت از ديدگاه معصومين-شيخ حر عاملي-48

به اشتراک بگذارید