1- پيامبر اسلام (ص) در بيان حتميّت ظهور حضرت مهدي(عج) فرمودند: اگر از عمر دنيا جز يک روز باقي نماند، خدا مردي از ما را مي فرستد که دنيا را پر از عدل و داد نمايد، همانطور که پر از ظلم و جور شده باشد. 2- پيامبر (ص) فرمودند: قيامت بر پا نمي شود تا آنکه مردي از اهل بيت من امور را در دست گيرد که اسم او اسم من است. 3- پيامبر اسلام (ص) فرمودند: همانا علي بعد از من امام امت من است و قائم منتظر (از اولاد اوست که) وقتي ظاهر شود زمين را پر از عدل و داد مي سازد همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد، سوگند به آنکه مرا به حق بشارت رسان و بيم دهنده برانگيخت، مسلّماً آنانکه در غيبت او ثابت قدم بمانند از اکسير ناياب ترند. «جابر» برخاست و عرض کرد:

اي رسول خدا، آيا براي فرزند شما قائم، غيبتي هست؟ فرمود: آري سوگند به پروردگارم، مؤمنان امتحان و خالص و کفّار هلاک مي شوند، اي جابر اين امر از امور الهي و سرّي از اسرار خداست که بر بندگانش پنهان داشته، از شک در آن بپرهيز چون شک در امر خداي عزيز و جليل کفر است. 4- «امّ سلمه» مي گويد رسول گرامي اسلام از مهدي (موعود) ياد مي کرد و مي فرمود: اري او حق است و او از بني فاطمه خواهد بود. 5- «سلمان فارسي» مي گويد خدمت رسول گرامي اسلام (ص) ، حسين بن علي را روي زانوي خود نشانده بود و چشمها و لبهاي او را مي بوسيد و مي فرمود: تو سيد پسر سيد برادر سيدي، تو امام پسر امام برادر امامي، تو حجت خدا، پسر حجت خدا، برادر حجت خدائي، و تو پدر نُه حجت خدايي که نهم آنان قائم ايشان است. 6- امام رضا(ع) فرمود: خلف صالح فرزند حسن بن علي عسکري، صاحب الزمان و همان مهدي موعود است. 7- رسول خدا (ص) فرمودند: شما را به مهدي بشارت مي دهم، او در امت من مبعوث مي شود در حاليکه امّت در اختلاف و لغزشهاست، پس زمين را پر از عدل و داد نمايد همانطور که پر از ظلم و جور شده باشد، اهل آسمان و اهل زمين از او راضي و خشنود مي شوند… . 8- امام رضا (ع) فرمود: کسي که پارسائي ندارد دين ندارد، همانا گرامي ترين شما نزد خدا کسي است که به تقوي آراسته تر است .

بعد فرمود: چهارمين فرزند از نسل من پسر بانوي کنيزان است که خدا زمين را بوسيله او از هر ظلم و جوري پاک مي سازد، و او همان است که مردم در تولدش شک مي کنند، و او صاحب غيبت است، وقتي خروج کند زمين به نور خدا روشن مي شود و ميزان عدل ميان مردم نصب مي گردد که هيچکس به کسي ستم نمي کند … . 9- امير مؤمنان علي (ع) فرمودند: خدا گروهي را مي آورد که خدا را دوست دارند و خداوند نيز آنان را دوست دارد، و به سلطنت الهي مي رسد کسي که ميان آنان غريب (و مستور) است، او همان مهدي موعود است … زمين را پر از عدل و داد مي سازد بدون آنکه براي او مشکلي پيش آيد، در کودکي از مادر و پدرش دور مي گردد … و بلاد مسلمانان را با امان فتح مي کند، زمان براي او آماده و صاف مي شود، کلام او مسموع خواهد بود و پير و جوان از او اطاعت مي کنند و زمين را پر از عدل و داد مي سازد چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد، در اين هنگام است که امامت او به حدّ کمال مي رسد و خلافت او مستقر مي گردد، و خدا کساني را که در قبرها هستند مبعوث مي گرداند، آنان صبح مي کنند در حاليکه در قبرهاي خويش نيستند، و زمين به وجود مهدي آباد و خرم شده نهرها جاري مي گردد و فتنه ها و آشوب ها و غارتها از بين مي رود و خير و برکات فزوني مي يابد، و نيازي به آنچه در مورد بعد آن بگويم ندارم، و از من بر دنياي آنروز سلام باد.

پي نوشتها

1- مسند احمد بن حنبل، ج1، ص 99

2- مسند احمد بن حنبل، ج1، ص 376 و 430

3- ينابيع المودة، ص 494، چاپ هشتم مطبعه کاظميه.

4- مستدرک علي الصحيحين، ج4، ص 557

5- ينابيع المودة، ص 492

6- ينابيع المودة، ص 491

7- مسند احمد بن حنبل، ج2، ص 37

8- ينابيع المودة، ص 448

9- ينابيع المودة، ص 467 چاپ کاظميه.

به اشتراک بگذارید