موسسه مهر امام هادی جهت شفاف سازی مبالغ پرداختی توسط حامیان عزیز، صورت حساب موارد مصرفی را به انضمام فاکتور به ایشان ارسال می نماید؛ بدین ترتیب خیرین می توانند از ریز حساب مبالغی که به حساب موسسه واریز می کنند مطلع شوند.

نمونه صورتحساب ارسالی