از تمام عزیزانی که کمک کردن تا ساختمان به این مرحله برسه بی نهایت سپاسگزاریم و قدر دان تک تک شما عزیزان هستیم. امیدواریم که بزودی بتونیم خبر اتمام کار را به اطلاع شما عزیزان برسونیم