نمونه وجوهات شرعی یکی از دوستان به همراه لیست صورت حساب که مقلد آیت الله سیستانی هستند. فاکتورهای هزینه ها هم برای صاحب مبلغ ارسال شده است.